Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi azonosító: NAIH-100792/2016

 

Adatkezelési tájékoztató a www.digitaliscsalad.hu oldalon megadott személyes adatok kezeléséről

Az Ön adatainak védelme fontos számunkra. Nagyra értékeljük belénk vetett bizalmát, és elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt. Ez a dokumentum azt írja le, hogyan használjuk az Ön személyes adatait, valamint azt is megmutatja, Ön hogyan léphet kapcsolatba velünk, ha kérdése van személyes adataival kapcsolatban.

I. A kezelt személyes adatok köre

1. A www.digitaliscsalad.hu oldalon (továbbiakban: Honlap) meghirdetett regisztrációban a regisztráló látogató, (továbbiakban: Felhasználó vagy ügyfél) – a regisztrációs folyamat részeként – az alábbi személyes adatait adja át kezelésre a Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., továbbiakban: Vodafone) részére (az adatszolgáltatás önkéntes):

  • név, e-mail cím, telefonszám gyerekek száma és kategorizált életkora (0-5, 5-9, 9-15 év).

A Felhasználó saját, aktív Facebook fiókja segítségével is regisztrálhat a Honlapra Facebook fiókjához tartozó felhasználóneve és jelszava megadásával. Facebook fiókkal történő regisztráció esetén a Felhasználó engedélyezi a Facebookon megadott fenti adataihoz való hozzáférést az adatkezelők részére.

A Felhasználó a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez a Honlapon történő regisztrálással, továbbá a Honlapon internet útján elérhető, illetve letölthető szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, kérdés megválaszolása, hozzászólás nyilvánosságra hozatala stb.), használatának kezdeményezésével, használatával adja hozzájárulását.

II.Az adatkezelés célja és időtartama, adattovábbítás

2.1 Vodafone a Honlapon regisztráló Felhasználók személyes adatait kizárólag a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás; a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása; a Szolgáltatások testre szabásának (pl. korcsoportokra szűrt cikkek automatikus megjelenítése) elősegítése; a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés; promóciós játékok, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb megmérettetés (pl. pályázat, verseny, stb., együtt: játék) során a szervezés és lebonyolítás, a többszörös regisztrációk kiszűrése, a nyertesek azonosítása és értesítése, a panaszok kezelése, a nyeremény, díj kézbesítése, illetve a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és a számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeli. Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok adatkezeléshez való hozzájárulása a regisztráció alapján megadottnak tekintendő.

2.2 A hirdetésmegjelenítés és/vagy tartalomszolgáltatás keretében Vodafone a Felhasználó által a regisztráció és a Szolgáltatás igénybevétele során megadott, hozzáférhetővé tett adatokat (beleértve a cookie-k által észlelt felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatokat, naplózási adatokat), konverziós eseményeket felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Honlapon célzott tartalmat és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

3. Az adatkezelés megszűnésére okot adhat a regisztráció Felhasználó vagy Vodafone általi törlése, egyebekben az adatbázis a Honlap megszűnését követően haladéktalanul megsemmisítésre kerül.

4. Amennyiben a Felhasználó a regisztráció során a megfelelő mező(k) kipipálásával ehhez hozzájárult, Vodafone a regisztráció során megadott adatait a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, reklámot is tartalmazó hírlevél küldés e-mailen és/vagy marketing tevékenységéhez, kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések (a termékeik és szolgáltatásaik ajánlása, hirdetéseik továbbítása), piackutatás és tájékoztatás céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. sms, mms, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton kezeli és használja fel. Vodafone a személyes adatokat hírlevél küldése vagy a fenti marketing célból addig kezeli, amíg a Felhasználó az ehhez adott hozzájárulását vissza nem vonja.

5.1 A regisztrációk nyilvántartása és a kapcsolódó adminisztráció, illetve a regisztráló Felhasználókkal történő kapcsolattartás, hírlevél küldés technikai lebonyolítása során a BOLD IDEAS Kft. (1051 Budapest, Sas utca 16.), mint adatfeldolgozó működik közre. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül további harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

5.2 A közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresések kapcsán a Brightly Kft. (2724 Újlengyel, Ady Endre u. 41.), az eSENSE Zrt. (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.), a Gemius Hungary Kft. (1053 Budapest, Szép u. 5.), a Leo Burnett Budapest Kft. (1036 Budapest, Bécsi út 49.), a Mito Europe Kft. (1051 Budapest, Nádor u. 23.), a ReachMedia Kft. (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.), az STCOM Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48.), a TEAM RED Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3.), a UNITED CALL CENTERS Kft. (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) lát el adatfeldolgozási tevékenységet, melynek keretében a Vodafone marketing tevékenységéhez kapcsolódó, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és tájékoztatás céljára készült anyagait perszonalizálja és ügyfeleinkhez telefonon, vagy egyéb hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton eljuttatja. A marketing célú megkeresést követően a személyes adatokat tartalmazó elektronikus fájlokat az adatfeldolgozók haladéktalanul törlik, illetve megsemmisítik. A marketing célú adatkezelésben résztvevő, mindenkori aktuális adatfeldolgozó cégek listája megtalálható a www.vodafone.hu oldalon. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül további harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

III.A személyes adatok kezelésének jogalapja

6.A regisztrációval kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet a Felhasználó a regisztráció során a vonatkozó mező kipipálásával ad meg.

A Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

IV.Az ügyfél jogai a kezelt adataival kapcsolatban

7.Az adatkezelő az ügyfél kérésére tájékoztatást ad az ügyfél általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó(k) nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül, írásban válaszol.

8.Az ügyfél jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az ügyfelet.

9.Az ügyfél a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről és törli a Játékost a nyilvántartásából.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

10.Az adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadja: a Vodafone Magyarország Zrt. 1476 Budapest, Pf.:350. postai és az ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com elektronikus címeken.

11.Amennyiben az adatkezelő az ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az ügyfelet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

12.Amennyiben az érintett adattulajdonos a jövőben nem kíván további információkat kapni a Vodafone egyéb szolgáltatásairól, úgy személyes adatainak hírlevél és/vagy marketing célú adatbázisból való törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását a Vodafone Magyarország Zrt. 1476 Budapest, Pf.:350. postai és az ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com elektronikus címeken keresztül írásbeli nyilatkozattal bármikor kérheti

13.A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a kizárólag a hírlevél küldéséhez és/vagy a marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az adatkezelő a Honlap plusz funkcióinak eléréséhez kapcsolódó adminisztrációhoz szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti, illetve a regisztráció törlése sem jelenti a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását.

V.Adatbiztonság

14.Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az ügyfél hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

15.Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

16.Az adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírja.

VI.Jogérvényesítési lehetőségek

17.Az adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon nekünk, illetve forduljon a Vodafone Magyarország Zrt. adatvédelmi felelőséhez a Vodafone Magyarország Zrt. 1476 Budapest, Pf.:350. postai vagy az ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com elektronikus címre.

18.Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az érintett adattulajdonos az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogosult bejelentést tenni vagy – választása szerint – a Szolgáltató székhelye szerinti törvényszékhez vagy a lakóhelye/tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

19.Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

20.Jelen adatkezelési tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

21.Adataival kapcsolatos jogait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info”) 13-17., valamint 30. pontjai tartalmazzák részletesen.

22.Az Info tv. 6. § (5) bekezdése értelmében az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll), további külön hozzájárulás nélkül, valamint a hozzájárulás esetleges visszavonását követően is kezelheti.

 

Budapest, 2016. június 1.

Vodafone Magyarország Zrt.

Adatvédelmi azonosító: NAIH-100792/2016