Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató a www.digitaliscsalad.hu oldalon megadott személyes adatok kezeléséről Az Ön adatainak védelme fontos számunkra. Nagyra értékeljük belénk vetett bizalmát, és elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt. Ez a dokumentum azt írja le, hogyan használjuk az Ön személyes adatait, valamint azt is megmutatja, Ön hogyan léphet kapcsolatba velünk, ha kérdése van személyes adataival kapcsolatban.

Adatkezelési tájékoztató a www.digitaliscsalad.hu oldalon megadott személyes adatok kezeléséről

Az Ön adatainak védelme fontos számunkra. Nagyra értékeljük a belénk vetett bizalmát, és elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt. Ez a dokumentum azt írja le, hogyan használjuk az Ön személyes adatait, valamint azt is megmutatja, Ön hogyan léphet kapcsolatba velünk, ha kérdése van személyes adataival kapcsolatban. Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (GDPR) alapján készült.

I.Az adatkezelő neve és elérhetőségei

Vodafone Magyarország Zrt

•             székhely: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.

•             cégjegyzékszám: 01-10-044159;

•             adószám: 13804983-2-44

•             postai cím: 1476 Budapest, Pf.: 350.)

•             e-mail cím: ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com

•             honlap cím: www.vodafone.hu

•             telefonszám: telefonos ügyfélszolgálatán a 1270-es szám

•             képviselő neve: Amanda Jane Nelson

•             képviselő elérhetőségei: DPO-HU@vodafone.com

 

II. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés jogalapja

A www.digitaliscsalad.hu oldalon (továbbiakban: Honlap) meghirdetett regisztrációban a regisztráló látogató, (továbbiakban: Felhasználó vagy ügyfél) – a regisztrációs folyamat részeként – az alábbi személyes adatait adja át kezelésre a Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., továbbiakban: Vodafone) részére (az adatszolgáltatás önkéntes):

 • Név
 • E-mail cím
 • Gyermekekre vonatkozó adatok: gyermekek száma, születési éve, neme
 • Gyermekek által használt és gyermekek tulajdonában lévő eszközök kategóriája (pl: okostelefon, tablet, konzol, PC stb.)
 • Mobilszolgáltató

A Felhasználó saját, aktív Facebook fiókja segítségével is regisztrálhat a Honlapra Facebook fiókjához tartozó felhasználóneve és jelszava megadásával. Facebook fiókkal történő regisztráció esetén a Felhasználó engedélyezi a Facebookon megadott fenti adataihoz való hozzáférést az adatkezelő részére.

A Felhasználó a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez a Honlapon történő regisztrálással, továbbá a Honlapon internet útján elérhető, illetve letölthető szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, kérdés megválaszolása, hozzászólás nyilvánosságra hozatala stb.), használatának kezdeményezésével, használatával adja hozzájárulását.

A Vodafone a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett hozzájárulása alapján kezeli a Felhasználó személyes adatait. A regisztrációval kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet a Felhasználó a regisztráció során a vonatkozó mező kipipálásával ad meg.

A Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

III. Az adatkezelés célja és időtartama, adattovábbítás

A Vodafone a Honlapon regisztráló Felhasználók személyes adatait kizárólag a Felhasználók azonosítása, -, a Felhasználóval való kapcsolattartás, a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása, a Szolgáltatások testre szabásának (pl. korcsoportokra szűrt cikkek automatikus megjelenítése) elősegítése, a Szolgáltatások biztosítása, promóciós játékok, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb megmérettetés (pl. pályázat, verseny, stb., együtt: játék) során a szervezés és lebonyolítás,  a panaszok kezelése, megnyert szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos ügyintézés és a számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeli. Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok adatkezeléshez való hozzájárulása a regisztráció alapján megadottnak tekintendő.

A hirdetésmegjelenítés és/vagy tartalomszolgáltatás keretében Vodafone a Felhasználó által a regisztráció és a Szolgáltatás igénybevétele során megadott, hozzáférhetővé tett adatokat (beleértve a cookie-k által észlelt felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatokat, naplózási adatokat), konverziós eseményeket felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Honlapon célzott tartalmat és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

Az adatkezelés megszűnik a regisztráció Felhasználó vagy Vodafone általi törlésével, egyebekben az adatbázis a Honlap megszűnését követően haladéktalanul megsemmisítésre kerül.

Amennyiben a Felhasználó a regisztráció során a megfelelő mező(k) kipipálásával ehhez hozzájárult, a Vodafone a regisztráció során megadott adatait a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, reklámot is tartalmazó hírlevél küldés e-mailen és/vagy marketing tevékenységéhez, kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések (a termékeik és szolgáltatásaik ajánlása, hirdetéseik továbbítása), piackutatás és tájékoztatás céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. sms, mms, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton kezeli és használja fel. Vodafone a személyes adatokat hírlevél küldése vagy a fenti marketing célból addig kezeli, amíg a Felhasználó az ehhez adott hozzájárulását vissza nem vonja.

A regisztrációk nyilvántartása és a kapcsolódó adminisztráció, illetve a regisztráló Felhasználókkal történő kapcsolattartás, hírlevél küldés technikai lebonyolítása során a szerződés teljesítése érdekében a Dialóg Kft. (2120 Dunakeszi, Konrád Ignác utca 20. A/3.), mint adatfeldolgozó működik közre.

A közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresések kapcsán a szerződés teljesítése érdekében a Brightly Kft. (2724 Újlengyel, Ady Endre u. 41.), az eSENSE Zrt. (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.), a Gemius Hungary Kft. (1053 Budapest, Szép u. 5.), a Leo Burnett Budapest Kft. (1036 Budapest, Bécsi út 49.), a Mito Europe Kft. (1051 Budapest, Nádor u. 23.), a ReachMedia Kft. (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.), a HPS Experience Kft. (1125 Budapest, Zsolna utca 5. II. em. 3..), a TEAM RED Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3.), a UNITED CALL CENTERS Kft. (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) lát el adatfeldolgozási tevékenységet, melynek keretében a Vodafone marketing tevékenységéhez kapcsolódó, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és tájékoztatás céljára készült anyagait perszonalizálja és ügyfeleinkhez telefonon, vagy egyéb hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton eljuttatja. A marketing célú megkeresést követően a személyes adatokat tartalmazó elektronikus fájlokat az adatfeldolgozók haladéktalanul törlik, illetve megsemmisítik.

A mindenkori aktuális adatfeldolgozó cégek listája megtalálható a www.vodafone.hu oldalon.

IV. A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

 

A felhasználót megillető jogok a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban a következők:

 1. Tájékoztatás
 2. Hozzáférés
 3. Helyesbítés
 4. Törlés
 5. Korlátozás
 6. Adathordozhatóság
 7. Tiltakozás
 1. Tájékoztatás - Rendelkezésre bocsátandó információk

Ha az Önre vonatkozó személyes adatokat Öntől gyűjtik, akkor a Szolgáltató a személyes adatok megszerzésének időpontjában az Ön rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

a) az adatkezelőnek a kiléte és elérhetőségei;

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d) a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá az Európai Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya.

g) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

h) az Ön jogairól, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

i) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

j) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

k) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

 1. Az érintett hozzáférési joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 1. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Az előfizető köteles az előfizetői szerződésben rögzített adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a változások előfizető általi haladéktalan bejelentésének elmulasztásából eredő károkért nem felel, azonban a Szolgáltató követelheti az előfizetőtől az előfizető szerződésszegésére tekintettel felmerülő kárának megtérítését.

Az előfizető bármikor kérheti Szolgáltatótól a Szolgáltató által kezelt személyes adatainak helyesbítését.

 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltatójogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltató, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

7. Tiltakozáshoz való jog

Ha az Ön személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a kizárólag a hírlevél küldéséhez és/vagy a marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az adatkezelő a Honlap plusz funkcióinak eléréséhez kapcsolódó adminisztrációhoz szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti, illetve a regisztráció törlése sem jelenti a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását.

V. Adatbiztonság

A Vodafone kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi arra az adatfeldolgozóit, hogy ők is tegyenek eleget az adatbiztonsági követelményeknek.

A Vodafone gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

A Vodafone megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírja.

VI. Jogérvényesítési lehetőségek

Ön a fenti érintetti jogokat a következőképpen gyakorolhatja:

 • a Vodafone Magyarország Zrt.  Ügyfélszolgálatának postai címén (1476 Budapest, Pf.: 350.),
 • a Szolgáltató ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com  elektronikus címén
 • a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán a 1270-es számon
 • a Szolgáltató márkaképviseletein és viszonteladói hálózatában

Az Adatvédelmi nyilatkozatokban adott hozzájárulások visszavonása:

Az Adatvédelmi nyilatkozatokban adott hozzájárulásait az előfizető bármikor a Vodafone Magyarország Zrt. Ügyfélszolgálat 1476 Budapest, Pf.: 350. postai címére vagy az ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com elektronikus címeken keresztül visszavonhatja, azok módosítását kérheti.

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával az alábbiakhoz fordulhat:

 • A Vodafone Magyarország Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez a
  • DPO-HU@vdafone.com elektrnikus címen VAGY
  • a Vdafone Magyarország Zrt. postai címén (1476 Budapest Pf: 350) VAGY
 • a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH, 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., 1525 Budapest Pf. 75.) VAGY
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530  Budapest, Pf.: 5.).

 

Az előfizető vagy felhasználó a személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos jogainak Szolgáltató általi megsértése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (birosag.hu), illetve kártérítést követelhet.

Jelen adatkezelési tájékoztatóra az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.  

Budapest, 2018.09.14.

Vodafone Magyarország Zrt.